Tirana, Albania
+355 42 234 979
info@uft.al

Tarifat e Shërbimeve të Pagesave

PAGESAT E FATURAVE (në lekë)
FSHU (OSHEE) 0
ALBtelecom 0
One 0
Digicom 0
UKD, UKKA, UKH, UKR, UKS 0
UK TË TJERË 30
UKT 40
QEZHEF 50
Gjobat e Policisë Rrugore 100
Gjobat e Policisë Bashkiake Tiranë 100
Taksat dhe Tarifat e Bashkisë 100
DEPOZITIM FONDESH (në €/$) (në lekë)
Union Bank 2 100*
PAGESAT E KËSTEVE TË KREDISË (në €/$) (në lekë)
Union Bank 2 100*
IuteCredit 100
IuteCredit - Pagesat e disbursimeve të kredisë 300
Fondi Besa 100
Mogo Albania 200
*Për pagesa këste kredie dhe depozitim fondesh në Union Bank me vlerë mbi 10.000 lekë, tarifa është 150 lekë.